Vyhlásenie o ochrane osobných údajov/informácie pre používateľov

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom zhromažďovania, spracúvania a používania vašich osobných údajov v zmysle spolkového zákona o ochrane osobných údajov a základného nariadenia o ochrane osobných údajov je Lausitz Energie Bergbau AG, Vom-Stein-Str. 39, 03050 Cottbus.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa, prosím, obráťte na našu zodpovednú osobu:
Lausitz Energie Bergbau AG
Datenschutzbeauftragter
Leagplatz 1
03050 Cottbus
E-mail: datenschutz@leag.de

2. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

Ochrane vašich osobných údajov venujeme veľkú pozornosť a dodržiavame platné zákonné ustanovenia o ochrane a bezpečnosti osobných údajov. Preto bez vášho súhlasu nezhromažďujeme prostredníctvom našej webovej stránky žiadne osobné údaje. Ako súčasť žiadosti o kontakt, návštevu alebo sponzorstvo sa sami rozhodnete, či chcete túto službu využívať alebo nie, a či nám odovzdáte alebo neodovzdáte svoje osobné údaje. Používame ich na zodpovedanie vašich otázok a požiadaviek, spracúvanie vašich zákaziek alebo na poskytnutie prístupu k špeciálnym informáciám/ponukám.

Pri návšteve našej webovej stránky ukladáme prístupové údaje. V tomto prípade zhromažďujeme výhradne údaje používané na štatistické účely, pri ktorých zostane návštevník anonymný. Takéto údaje zahŕňajú napríklad okamih a dĺžku trvania návštevy našej stránky, ako aj stránok, na ktoré ste klikli. Pri vyvolaní stránky www.brikett-rekord.com sa použijú takzvané „cookies“ (pozri nižšie).

3. Šifrovaný prenos dát (SSL)

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov ochrany prenosu citlivých informácií, ako sú napríklad vaše dopyty, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránok, šifrovanie SSL. Zašifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.
Keď je aktivované šifrovanie SSL, nemôžu byť údaje, ktoré nám poskytnete, odčítané tretími stranami.

4. Cookies

Používame takzvané cookies pre našu internetovú analýzu. Tá nám slúži na lepšiu, efektívnejšiu a používateľsky orientovanú prezentáciu na internete. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašich používaných zariadeniach. Ide pri tom najčastejšie o tzv. dočasné cookie (session). Tieto sa po skončení prehliadania automaticky odstránia z pevného disku. Ostatné súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení a umožnia nám pri ďalšej návšteve rozpoznať vaše zariadenie (tzv. trvalé cookies). Kedykoľvek môžete zabrániť použitiu cookies pomocou príslušného nastavenia softvéru vášho prehliadača. V tomto prípade však nemusia byť niektoré funkcie tejto webovej stránky plne funkčné.

Návody na odstránenie cookies v najčastejších prehliadačoch nájdete tu:

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.com/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen?redirectlocale=de&redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Apple Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/mac

Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.10/de/cookies.html

5. Analytické služby

Na to, aby sme mohli našu webovú stránku neustále vylepšovať, zhromažďujeme všeobecné informácie (napríklad vyvolávané stránky, použité prehliadače, trvanie návštevy na našej stránke). Tieto údaje nie sú osobné. Ani spoločnosť LEAG, ani prevádzkovateľ príslušných analytických nástrojov nemajú prístup k identite používateľa.

Na analýzu údajov používame Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie, ktoré sú vytvárané pomocou cookies vaším používaním týchto webových stránok, sa spravidla prenášajú a ukladajú na server Google v USA. V prípade aktivácie IP anonymizovania na tejto webovej stránke je predtým vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená. Len vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA prenesená kompletná IP adresa, kde bude aj v skrátenej forme uložená. Na základe žiadosti prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používanie webovej stránky, na vytváranie správ o aktivitách na stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľom webových stránok, ktoré spojené s používaním webových stránok a internetu. IP adresa sprostredkovaná v rámci Google Analytics vaším prehliadačom nebude spoločnosťou Google spojená s ďalšími údajmi. Ukladaniu cookies môžete kedykoľvek zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebude prípadne možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zakázať zhromažďovanie údajov vytvorených pomocou súboru cookie a údajov týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracúvanie spoločnosťou Google, ak si po kliknutí na nasledujúci odkaz (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stiahnete a nainštalujete príslušné rozšírenie prehliadača.

Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Súbor cookie odhlásenia sa nastaví tak, aby zabránil budúcemu zbieraniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:

Bližšie informácie k podmienkam používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na týchto webových stránkach bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“, aby bolo zabezpečené anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP masking).

6. Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky. Ak použijete tieto odkazy, opustíte stránky REKORD Brikett a tým pádom už viac nebude platiť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za obsah alebo ochranu osobných údajov na iných webových stránkach. Zodpovednosť prislúcha výhradne prevádzkovateľovi príslušných webových stránok.

7. Využívanie tzv. social media pluginov

Social media pluginy sú aplikácie, ktoré umožňujú vyvolať, resp. zdieľať obsah u rôznych poskytovateľov.

Na stránkach, ktoré obsahujú takéto pluginy, sa cez váš prehliadač vytvorí priame prepojenie so serverom príslušnej siete, hneď ako na ňu kliknete. Tým pádom sieť získa informácie o používaní tejto stránky. Ak ste v tom okamihu prihlásení do príslušnej siete, môže byť návšteva našej webovej stránky, ako aj všetky interakcie v súvislosti so social media pluginmi (napr. kliknutím na „like“, vytvorením komentára atď.) priradené k vášmu profilu a uložené prostredníctvom siete. Aj keď nemáte žiadny vlastný profil, nie je vylúčené, aby sa ukladali údaje. Upozorňujeme však na to, že my ako poskytovatelia stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu sprostredkovaných údajov, ako ani o ich využívaní sociálnymi sieťami. Aby ste minimalizovali zhromažďovanie údajov sociálnymi sieťami, odhláste sa zo sociálnych sietí pred návštevou našej webovej stránky.

Na našej stránke nájdete aj funkcie YouTube.

Na tomto odkaze nájdete vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8. Súhlas

Vaše osobné údaje spracúvame iba s vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. S vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzané dôverne a budú spravidla postúpené externému poskytovateľovi služieb iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely splnenia zmluvy a spracúvania požiadaviek.

Inak sa osobné údaje postúpia iba vtedy, ak k tomu predtým dáte výslovný súhlas alebo ak je to nevyhnutné pre vyšetrovanie trestných činov. Sprostredkovanie údajov úradom alebo štátnym inštitúciám oprávneným vyžadovať informácie prebehne iba vtedy, keď existuje zákonná povinnosť poskytnutia informácií alebo súdne rozhodnutie. Vaše záujmy vyžadujúce si ochranu budú zohľadnené v súlade so zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Prípadne môžeme byť na základe zákonných predpisov povinní sprístupniť vaše údaje tretej strane. Takýmto požiadavkám vyhovieme iba vtedy, ak je to nevyhnutné a v rámci zákonných povinností. Svoj prípadný súhlas s postúpením údajov môžete kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodov.

9. Bezpečnosť

Podnikneme technické a organizačné opatrenia potrebné na ochranu vašich osobných údajov, aby sa vaše údaje nestratili, nesfalšovali alebo aby sa s nimi nemanipulovali, príp. aby k nim nemali prístup nepovolané osoby. Po zohľadnení dostupných technických možností je nutné prispôsobiť opatrenia dodržaniu dostatočne vysokej úrovne ochrany údajov.

10. Právo na informácie a opravu

V princípe má každý právo na informáciu, do akej miery spracúvame osobné údaje. Ak sú takéto osobné údaje uložené a spracúvané v spoločnosti REKORD Brikett, dostanú dotknuté osoby na požiadanie informácie o druhu osobných údajov, o zdroji ich pôvodu, o účeloch spracúvania a o tom, ktorým externým poskytovateľom služieb alebo webovým stránkam boli údaje sprístupnené.

Žiadosť o informáciu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je nutné zaslať v písomnej forme na adresu: Lausitz Energie Bergbau AG, Vom-Stein-Str. 39, 03050 Cottbus. Žiadosť musí podpísať osoba, ktorá sa chce informovať o vlastných údajoch. Odpoveď vám zašleme na zaregistrovanú adresu.

11. Vymazanie

Vaše osobné údaje ukladáme iba tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vopred definovaných účelov. Pritom máte právo na bezodkladné vymazanie svojich údajov. V prípade, ak by bolo vaše želanie v rozpore so zákonnými lehotami na uchovávanie údajov, prípadne by ich vymazanie spôsobilo nemožnosť splnenia účelu, bezodkladne vás o tom budeme informovať.