Správný postup při topení

Jak topit BRIKETAMI REKORD?

Aby spalování proběhlo čistě a bylo maximálně účinné, je třeba zvolit správné palivo, zajistit správné množství přiváděného kyslíku a dosáhnout v topeništi optimální teploty. Při topení briketami hraje důležitou roli především teplota počáteční. Proto je třeba použít vhodný podpalovač a dostatečné množství dřeva na zatápění. Brikety totiž nejlépe chytnou na rovnoměrném horkém podloží. Na to je třeba dbát především v případě, když je při zatápění spalovací prostor zcela vychladlý. 

1. Zapálení ohně

Položte na rošt 2 až 3 dřevěná polena. Nad ně dejte asi 2 vrstvy podpalovacích třísek a přidejte podpalovač. Nastavte přívod vzduchu do polohy „zapalování“ nebo „max“. Zapalte podpalovač a zavřete dvířka topeniště. Jakmile se vznítí všechno palivo, regulujte přívod vzduchu.

2. Položení briket

Poté, co se vytvoří žár, položte na žhnoucí palivo 3 až 4 brikety s rozestupem na šířku prstu. Aby bylo dosaženo rychlého vznícení briket, měl by být posuvný regulátor přívodu vzduchu po krátkou dobu zcela otevřen. Jakmile se brikety dokonale vznítí, snižte přívod vzduchu opět tak, aby odpovídal normálnímu provozu.

3. Přikládání paliva

spalování hnědého uhlí brikety, plamen a uhlí

Před přiložením paliva vždy rozdmýchejte žhnoucí podklad. Přiložte několik briket a dřevěných polen a krátce nastavte přívod vzduchu do zcela otevřené polohy. Jakmile se přiložené palivo vznítí, snižte přívod vzduchu tak, aby odpovídal požadovanému vývinu tepla, popř. nočnímu provozu.

Protože se brikety vyznačují velkým podílem pevných látek, musí být do prostoru topeniště přiváděno roštem větší množství vzduchu než při topení dřevem. Proto je briketami možné topit jen v takových zařízeních, která jsou ve spodní části topného prostoru vybavena roštem a popelníkem. Při správném nastavení přívodu vzduchu, prochází totiž kyslík, který je pro proces spalování nezbytný, i pod samotnými briketami. Další část spalovacího vzduchu, takzvaný sekundární vzduch, se pak chová stejně jako při topení běžným dřevem. 

Za účelem nízké produkce emisí a optimálního využití palivového zdroje, musí zůstat vzniklé plyny v topném prostoru tak dlouho, až kompletně shoří. Zásadní roli tu opět hraje přívod vzduchu. Pokud není při spalování k dispozici dostatek kyslíku, nemůže palivo shořet kompletně. Pokud je vzduchu naopak nadbytek, může to vést v závislosti na místu a způsobu jeho přívodu ke snížení teploty a zároveň s ní i účinnosti topení. Vždy je třeba dodržovat pokyny od výrobce uvedené v návodu k použití.