Správne palivá

V závislosti od druhu a vhodnosti Vášho ohniska môžete používať jedno palivo alebo kombinovať viac druhov palív.
Prečítajte si návod na obsluhu od výrobcu zariadenia. V zásade by sa mali používať iba palivá, ktoré
zodpovedajú zákonným požiadavkám. V Nemecku sú tieto požiadavky formulované v § 3  1. Spolkovej vyhlášky o ochrane pred emisiami.
Na základe svojich rozličných charakteristík majú jednotlivé palivá rozdielne vlastnosti pri spaľovaní. Na to by ste mali pri obsluhe svojho ohniska pamätať.

Výber povolených palív

Podpaľovacie drevo

Podpaľovacie drevo sa skladá zo suchého, prírodného dreva, jemne naštiepaného na tenké štiepky– so žiadnym alebo čo možno najnižším podielom kôry. V obchodoch sa ponúka v stave pripravenom na použitie, s čistým balením v rašlových vreciach alebo vo fólii. Zvyčajne sa predáva v dĺžke približne 200 mm.

Štiepané palivové drevo

Drevo predstavuje klasické palivo pre každé ohnisko. Ohnisko rýchlo vykúri, plynule horí a stará sa o romantickú hru plameňov. Preto je optimálnym palivom tam, kde sa má ohnisko používať iba na krátky čas. Ako palivové drevo je možné zo zásady používať iba neošetrené, prírodné a suché drevo. Obzvlášť vhodné je tvrdé drevo ako dub a buk, ale aj breza a ovocné dreviny.

Čerstvo vyťaté drevo sa kvôli v ňom obsiahnutej vlhkosti nesmie spaľovať priamo. Pretože vlhké drevo sa spaľuje nielenže horšie, ale na základe nízkej spaľovacej teploty uvoľňuje aj škodlivé látky. Len dostatočne dlho uložené drevo dosahuje vlhkosť 20 percent, ktorá sa požaduje v 1. Spolkovej vyhláške na ochranu pred emisiami. To zodpovedá obsahu vody 25 percent. Za týmto účelom sa musí drevo v každom prípade skladovaním jeden až dva roky sušiť – v závislosti od charakteristík miesta uskladnenia a od úpravy dreva (rezané a naštiepané).

Na spaľovanie je optimálny obsah vody v dreve v rozsahu od 15 do 20 percent. Merací prístroj vlhkosti dreva Vám pomôže určiť presnú zvyškovú vlhkosť Vášho dreva. Palivové drevo nesmie byť znečistené hlinou, machom, nesmie byť napadnuté plesňou, ani byť inak znečistené. Pamätajte na to už pri jeho kúpe a kontrolujte miesto, kde palivo skladujete. Používajte iba štiepané drevo s takou dĺžkou, ktorá je vhodná pre váš spaľovací priestor. Pri palivovom dreve v hotových baleniach (rašlové vrecia, kartónové škatule) musí byť presne uvedené plniace množstvo vo forme hmotnosti alebo objemu. Približné údaje sú neprípustné. Systémy certifikácie, ako sú FSC a PEFC ponúkajú väčšiu istotu, že zakúpené palivové drevo pochádza z trvalo udržateľného lesného hospodárstva.

Porovnanie rozličných jednotiek merania pri štiepanom palivovom dreve (voľne sypaný tovar)

  Priestorový meter sypaný (prms)
Dĺžka štiepky 33 cm
Priestorový meter rovnaný (prmr)
Dĺžka štiepky 33 cm
Plnometer (1 m3)
Drevený kváder
Buk 1,00 0,68 0,42
Smrek 1,00 0,62 0,40
Buk 1,48 1,00 0,62
Smrek 1,62 1,00 0,64
Buk 2,38 1,61 1,00
Smrek 2,52 1,55 1,00

Zdroj: Výňatok z; Technologie- und Förderzentrum, Straubing, Koeficienty prepočtu niektorých priestorových mier pre štiepané drevo

Hnedouhoľné brikety

Hnedouhoľné brikety sa vyrábajú lisovaním z vysušeného upraveného hnedého uhlia bez použitia spojív. Priemyselne vyrábané palivo sa vyznačuje – na rozdiel od palivového dreva – vysokou homogenitou a má konštantnú kvalitu, kontrolovanú v technických laboratóriách. Na výrobu hnedouhoľných brikiet sa spracúvajú výlučne mimoriadne kvalitné druhy hnedého uhlia, pre ktoré sú typické nízke škodlivé emisie.

Šikovné energetické balíčky majú výrazne dlhšiu dobu spaľovania ako drevené palivá a veľmi vysokú výhrevnosť. Odovzdávanie tepla je rovnomerné a dá sa dobre regulovať. Na základe svojej vysokej hustote energie sa hnedouhoľné brikety nemusia stále dokladať a udržiavajú sálanie dlhé hodiny. Hnedouhoľné brikety si vyžadujú vyššie počiatočné teplo ako drevo a najlepšie sa podpaľujú na už vzniknutom lôžku zo žeravých uhlíkov. Pritom spaľovací vzduch obmýva brikety zdola cez spaľovací rošt v spaľovacom priestore. Brikety sa môžu používať vo všetkých uzatvorených ohniskách, ktoré sú vybavené roštom a popolníkom. Základným predpokladom ich používania je príslušné potrebné overenie a schválenie zo strany výrobcu zariadenia.

Drevené brikety

Drevené brikety sa vyrábajú z neošetrených pilín a hoblín a takisto z pilín. Časť z nich sa po pridaní škrobu (stearín, melasa, ai.) ako spojiva lisuje pod vysokým tlakom. Drevené brikety vykazujú v závislosti od typu výroby a od surovinovej bázy veľké rozdiely v kvalite.

V Nemecku sa môžu spaľovať iba drevené brikety, ktoré sú v súlade s požiadavkami nemeckej normy DIN 51731, príp. európskej normy EN 14961-3. Majte to na pamäti už pri ich nákupe a vyžiadajte si od svojho predajcu príslušný doklad o tejto zhode. Na balení musí byť uvedené presné plniace množstvo vo forme hmotnosti alebo objemu. Systémy certifikácie, ako sú FSC a PEFC ponúkajú väčšiu istotu, že surovina pochádza z trvalo udržateľného lesného hospodárstva.

Pre drevené brikety je príznačná vyššia výhrevnosť ako pre štiepané palivové drevo a spaľujú sa porovnateľnou rýchlosťou. Najlepšie sa zapália na už pripravenom lôžku zo žeravých uhlíkov. Pozor – veľa drevených brikiet sa v priebehu horenia rozširuje a takto môžu poškodiť vnútorný priestor. Preto sa bezpodmienečne riaďte návodom na obsluhu od výrobcu zariadenia. Aby ste sa vyhli tvorbe prachu a obrusovaniu či oderu brikiet, drevené brikety treba prepravovať opatrne a uskladniť ich na suchom mieste.

Drevené pelety

Drevené pelety sú paličky valcovitého tvaru z vysušeného, prírodného drevného odpadu (piliny, hobliny, lesný drevný odpad). Časť z nich sa po pridaní škrobu (stearín, melasa, ai.) ako spojiva lisuje pod vysokým tlakom. Ich dĺžka sa pohybuje medzi 10 a 30 mm, priemer od 6 do 8 mm. Používať sa dajú výlučne v patrične otestovaných elektrických zariadeniach so špeciálnou technikou na spaľovanie peliet.

Požiadavky na kvalitu pre normované palivo sú stanovené v európskej norme EN 14961- 2. Hodnoty európskej normy sa presadzujú v rámci novej certifikácie ENplus. Pri nákupe peliet dávajte pozor na príslušné označenie a vyžiadajte si od svojho predajcu patričný doklad o ich zhode s hore uvedenými normami.

Drevené pelety majú vyššiu výhrevnosť ako štiepané palivové drevo a pri spaľovaní tvoria nízke plamene. Pelety dostanete najčastejšie vo vreciach po 15 kg alebo pri nákupe pre ústredné vykurovanie ich možno dostať vo veľkých baleniach. Okrem toho ich špecializovaní predajcovia palív môžu prečerpať aj pomocou cisternového vozidla priamo do skladu zásob, do sila na pelety alebo do nádrže na pelety. Pri preprave a skladovaní vriec s peletami je nutné zachovávať opatrnosť. Aby ste sa vyhli tvorbe prachu a obrusovaniu či oderu brikiet, drevené brikety treba prepravovať opatrne a uskladniť ich na suchom mieste.

Čierne uhlie

Čierne či kamenné uhlie sa dá dostať v rozličnej kvalite a druhoch. Pri vykurovaní v domácnosti by sa mali zásadne používať iba produkty chudobné na síru (< 1 %) a s nízkym obsahom popola. V závislosti od zrnitosti sa uhlie na vykurovanie domácností ponúka vo veľkosti hrášku (5 – 25 mm), orecha (25 – 90 mm) alebo kociek (70 – 200 mm). Výhrevnosť sa pohybuje podľa druhu v rozmedzí od 22 do 32 MJ/kg (Antracit). Okrem toho sa dajú u špecializovaného predajcu zakúpiť ešte aj čiernouhoľné brikety (Extrazit, Ancit) a takisto čiernouhoľný koks.

Dôležité – Produkty z čierneho uhlia sa môžu používať iba vo zvláštnych, špeciálne testovaných a schválených vykurovacích zariadeniach. Na základe veľmi vysokej zápalnej teploty je na čisté spaľovanie potrebné veľmi vysoké počiatočné teplo. Na základe nízkeho podielu prchavých látok sa čierne uhlie spaľuje s tvorbou veľmi nízkych plameňov a vyznačuje sa veľmi dlhou dobou horenia.

Bezpodmienečne sa riaďte pokynmi a návodom na obsluhu od výrobcu vášho vykurovacieho zariadenia. Nevhodné palivo alebo preplnenie môže vaše vykurovacie zariadenie vážne poškodiť. Nedostatočná kvalita čierneho uhlia a nesprávna obsluha môžu viesť k tvorbe trosiek, vysokým škodlivým emisiám a môžu mať za následok zvýšené náklady na údržbu zariadení.

Nie je povolené spaľovať napríklad nasledovné:

 • Vlhké drevo s obsahom vody > 25 %
 • Ošetrené drevo
  • Drevo, ktoré je ošetrené impregnačnými látkami
  • Drevo ošetrené nátermi alebo lakmi
  • Preglejka, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky alebo inak lepené drevo
 • Brikety s podielom kôry
 • Štiepka impregnovaná parafínom
 • Akékoľvek plasty
 • Akákoľvek forma odpadu

Používanie nepovolených palív má na základe veľmi vysokých emisií k negatívny dopad na životné prostredie a obťažuje susedov. Vznikajúce škodlivé látky môžu okrem toho škodiť vášmu ohnisku i vášmu komínu a
mať za následok vysoké náklady na sanáciu.