Co jsou kotlíkové dotace

Celorepublikový dotační program na výměnu nevyhovujících kotlů pro rodinné domy za moderní způsoby vytápění, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Výzva se týká výměny zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízkoemisní a modernější zdroje. Peníze na obnovu kotlů obdrží kraje, které je poté rozdělí mezi domácnosti. Celkové se bude jednat o 9 miliard korun v následujících zhruba třech letech. Do roku 2020 budou vyhlášeny celkem 3 výzvy vždy po 3 miliardách Kč a účast je umožněna všem krajům, které se do programu zapojí.
Za tuto výše uvedenou částku je v plánu výměna 80.000 starých neekologických kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní ekologické zdroje vytápění.

Podporu až do výše 150.000 Kč je možné získat na:

 • kotel na pevná paliva (dřevozplyňovací kotel na kusové dřevo, automatický kotel na pelety a automatický kotel na uhlí nebo jejich kombinace, takže třeba i zplyňovací kotel na hnědouhelné brikety)
 • tepelné čerpadlo (země - voda, vzduch - voda, voda - voda)
 • plynový kondenzační kotel
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (pouze jako doplněk k jednomu ze tří typů zdrojů výše)

Pro koho je Kotlíková dotace určena

Oprávněným žadatelem je fyzická osoba občan, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek- není tedy možno žádat pro panelové a činžovní domy. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Dle Českého statistického úřadu se nachází v ČR zhruba 520.000 domácností, kde topí pevnými palivy a z toho je asi 350.000 domácností, kde se topí v neekologických neefektivních kotlích.

Na co je možné čerpat dotaci

Maximálně může majitel domu dodat podklady, ze kterých bude hrazena dotace, do výše 150.000 Kč (a protože je nejvyšší dotace 85 %, tak je maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Na všechny tyto investice můžete čerpat dotace:

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření
 • úpravy spalinových cest
 • tzv. mikroopatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. do 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy nebo projektová dokumentace

Výše podpory

U kotle výhradně na uhlí můžete získat dotaci až 70 %, u kombinovaného (uhlí + biomasa) a plynového kotle kotle je to 75 % a u kotlů výhradně na biomasu a tepelných čerpadel je to pak 80 %. Maximálně může majitel domu dodat podklady, ze kterých bude hrazena dotace, do výše 150.000 Kč (a protože je nejvyšší dotace 85 %, tak je maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Povinnost následujících energetických opatření (mikroopatření)

Pokud dům, který vlastníte, nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (mikroopatření):

Číslo opatření a typ opatření:
1) Zateplení střechy nebo půdních prostor
2) Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3) Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4) Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5) Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6) Dílčí výměna oken
7) Výměna vstupních a balkonových dveří
8) Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9) Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Zdroj: vlastní zpracování dle: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/